کارگروه صنایع اسقاط

سومین دوره – ۱۳۹۹/۲۹/۱۱ تاکنون

کارگروه خدمات مهندسی محیط‌زیست

سومین دوره – ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تاکنون

کارگروه صنایع بازیافت فلزات

سومین دوره – ۱۳۹۹/۹/۱۲ تاکنون

کارگروه صنایع بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی

سومین دوره – ۱۳۹۹/۸/۲۸ تاکنون

کارگروه صنایع بازیافت پلیمر

سومین دوره – ۱۳۹۹/۸/۱۴ تاکنون

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید